salvia pomifera Mount Hymethus

salvia pomifera Mount Hymethus

Synonymes: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=salvia+pomifera